מדיניות הפרטיות

אנו, חברת מגדלור מערכות זמן אמת בע"מ המפעילה את אתר ומערכת זמן אמת (להלן: "החברה", "זמן אמת" ו/או "המערכת")  מכבדים את פרטיותך,
ומתחייבים כלפיך לקיים את המדיניות המפורטת להלן (להלן: "מדיניות הפרטיות"). מטרת המדיניות היא להסביר כיצד פועלת המערכת בכל הקשור לפרטיות המשתמשים בה, וכיצד משתמשת המערכת במידע, הנמסר לה על-ידיך או הנאסף על-ידה בעת השימוש בה.

מדיניות הפרטיות מהווה תוספת למסמך התקנון אליו מחויב כל משתמש במערכת, באה להוסיף עליו מבלי לגרוע ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

שמירת מידע במערכת

בעת הגלישה באתר החברה, הרישום למערכת, השימוש והשימוש בה נאסף, נשמר ומעובד מידע הנוגע לבעל החשבון במערכת (להלן: "בעל החשבון"), לפעילות העסקית שבעל החשבון מנהל באמצעות המערכת, לעובדיו, ולצדדים שלישיים שהמידע שלהם מוזן למערכת על ידו ו/או בשמו. חלק מהמידע נמסר בצורה ישירה ומאפשר זיהוי אישי של האדם אליו הוא מתייחס, לדוגמא: שם מלא, כתובת, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, פרטים אודות עובדים, שעות נוכחות, מידע הנוגע לשכר, וכו'. מידע זה עלול להתייחס בין היתר לנתונים על אישיותו של אדם, מעמדו האישי, צנעת אישותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו (להלן: "מידע אישי"). המידע האישי המעובד במערכת משמש לצורך מתן השירותים של המערכת ומאפשר לעשות בה שימוש תקין ומלא באופן המשרת את צרכיו של בעל החשבון.

חלק מהמידע הנמסר, כדוגמת פרטי כניסה וגישה, ותשלום אודות שירותי המערכת, הינו מידע שחובה לספק בתהליך ההרשמה על מנת לעשות שימוש במערכת. כמובן, אין חובה להסכים לכך, אולם אם לא תספק מידע זה לא תמיד תוכל ליהנות מכל שירותי המערכת.

חלקים אחרים של המידע המעובד במערכת מתייחסים לעסק ו/או לחברה של בעל החשבון והינו חלק מהמידע העסקי וקניינו של בעל המערכת (להלן: "מידע עסקי").

המידע המוזן למערכת על ידי בעל החשבון ו/או בעבורו, לרבות המידע האישי והמידע העסקי שתחת אותו חשבון, הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדית. החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע האישי ו/או העסקי המוזן למערכת מלבד לצורכי המערכת ובהתאם למדיניות הפרטיות שלה. יחד עם זאת, שומרת החברה על זכותה לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת האינטרנט ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים במערכת, הפעלתה ותכניה, והכל בכפוף לאמור במדיניות הפרטיות של החברה ולאמור בכל דין.

בנוסף, מידע מסוים נאסף אודותיך ואודות הפעילות שלך באתר החברה ובמערכת בצורה שאינה ישירה. חלקו של מידע זה הינו סטטיסטי ומצטבר, כדוגמת העמודים בהם גלשת באתר, תדירות השימוש, עניין בפרסומות שבאתר ותקלות טכניות. מידע זה אינו אישי והוא נשמר ומעובד על ידי החברה כחלק מהמידע שלה, לצרכי מחקר, פיתוח בקרה ושיפור של המערכת באופן כללי.

חלק אחר של המידע נשמר או מעובד בצמוד לכרטיס המשתמש שלך ו/או של איזה ממשתמשי המערכת, ומאפשר התאמה טובה יותר של שירותי המערכת עבורך. בנוסף, פרטי הכניסה, הגישה השימוש והתשלום של אחד מבעלי החשבונות ו/או המשתמשים שתחתיהם נשמרים כחלק מהמידע של החברה.

זמן אמת עושה שימוש באמצעי אבטחה מקובלים ומתאימים על מנת לשמור ולהגן על שלמות וסודיות המידע שבמערכת. עם זאת, ובדומה לכל מערכת אחרת,
זמן אמת אינה יכולה להבטיח בצורה מלאה ומוחלטת את בטיחות המערכת, ועל כן אנו איננו מתחייבים ששירותי המערכת יהיו חסינים בצורה מוחלטת מפני כל חדירה ו/או גישה בלתי מורשית.

ככל שתחום עיסוקו המסוים של בעל החשבון ו/או המידע המוזן לחשבונו במערכת דורשים מחייבים דרישות אבטחת מידע ו/או סודיות ייחודיים ו/או שונים מהמקובל בשוק, החובה לוודא את התאמת המערכת לצרכיך מוטלת עליך, ו- זמן אמת לא תהיה אחראית בשום צורה ו/או דרך לאיזו מההשלכות של השימוש במערכת על ידך.

Cookies

המערכת  והאתר משתמשים ב"עוגיות" (Cookies) ובאמצעים טכנולוגיים אחרים ודומים לצורך ניהולם השוטף והתקין ולצורך שיפור השירותים הניתנים באמצעותם. חלק מה- Cookies שאנו מפעילים, נועדו לאפשר את פעילות המערכת בצורה תקינה ומאובטחת, וללא הטמעתן בדפדפן שלך המערכת כלל לא תוכל לפעול בראוי. חלק אחר של ה- Cookies שאנו מפעילים, נועד לאסוף נתונים סטטיסטיים ונתונים אחרים אודות השימוש שלך במערכת. אנו עושים שימוש בנתונים אלו על מנת לשפר את המערכת, להתאים אותה עבורך, לזכור את פרטי הכניסה שלך כך שלא תצטרך להקליד אותם בכל כניסה מחדש וכיוצ"ב. בנוסף, אנו עושים שימוש ב- Cookies המתייחסים או מפנים מידע למערכות צד ג', וזאת הן לצורכי ניתוח ולמידה סטטיסטיים אודות השימוש במערכת, והן לצורך זיהוי של העדפותיך האישיות והתאמת הגלישה והפרסומות במערכת עבורך. אם אינך מעוניין לקבל Cookies אתה יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך וחסימת האפשרות להטמיע Cookies אצלך. כמו כן, אתה יכול למחוק את היסטוריית הדפדפן שלך בכל עת, ובמסגרת כך גם למחוק את ה- Cookies שהוטמעו אצלך. עם זאת, חשוב לדעת כי במקרה הדבר עלול לפגוע בחוויית השימוש באתר.

בנוסף, חשוב לדעת כי בעת הגלישה באתר והשימוש במערכת מוצגות בין היתר פרסומות והצעות שיווקיות שאינן מוטמעות על ידי זמן אמת בצורה ישירה, אלא באמצעות צדדים שלישיים המקבלים מ-זמן אמת היתר לפרסם בשטח המערכת. צדדים שלישיים אלו עלולים ויכולים לעשות שימוש ב- Cookies אשר אינן קשורות במישרין לחברה, לאסוף באמצעותן מידע ולעשות בו שימוש בכפוף לתנאי הפרטיות של אותם צדדים שלישיים.

דואר אלקטרוני, הודעות טלפוניות והצעות שיווקיות

כחלק מהשימוש באתר המערכת תשלח אליך מעת לעת דוא"ל או הודעות טלפוניות, למשל בעת הרישום למערכת, בעת הפקת מסמכים במערכת וכאשר קיים עדכון ו/או שינוי כלשהו הקשור במערכת. כמו כן אנו נשלח אליך מעת לעת ניוזלטרים, קישורים למאמרים מקצועיים, עדכונים הקשורים במערכת וב- זמן אמת, מידע אודות מבצעים וחבילות מיוחדות במערכת וכיוצ"ב.

בנוסף, זמן אמת תשלח אליך בדוא"ל מדי פעם מידע בדבר שירותים שלנו ו/או של שותפים עסקיים שלנו היכולים לעניין אותך וכן מידע שיווקי ופרסומי אחר. אנו מבקשים את הסכמתך לכך בעת הרישום למערכת, ובכל עת אתה רשאי לבקש מאתנו להפסיק ולשלוח אליך דוא"ל שיווקי זה, באמצעים המפורטים במסגרת הודעות אלו.

הוצאת מידע מחוץ לישראל

ככלל החברה פועלת משטחי ישראל. כל העברה של מידע לחו"ל תבוצע בהתאם ובכפוף להוראות הדין, לרבות תקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), תשס"א-2001. במסגרת כך החברה עשויה לעשות שימוש בשירותי ענן שונים, לרבות שירותי איחסון, המבוססים על חוות שרתים הממוקמות בחו"ל, AWS לצורך הפעלת האתר והמערכת.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

  • בכל מקרה בו תרכוש ו/או תבקש להירשם לשירות במערכת המסופק על ידי ו/או בשיתוף צדדים שלישיים (לרבות שירות משולב כהגדרתו לעיל), יועברו הפרטים הדרושים לצורך הרישום ומתן השירות לידי אותו צד שלישי;
  • בכל מקרה בו תבקש לקשר את חשבונך במערכת ו/או לתת גישה במערכת לגורם מטעמך, כדוגמת רו"ח, יועץ מס, הנהלת חשבונות ו/או מערכות צד ג' וכיוצ"ב;
  • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;
  • אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין ו/או אם החברה תהיה סבורה כי היא זקוקה למידע לצורך הגנה על האינטרסים המשפטיים של החברה;
  • אם יתקבל צו שיפוטי מתאים ובכל מקרה בו קיימת חובה אחרת לפי דין;
  • במקרה של מכירה ו/או העברה של המערכת ו/או כל חלק ממנה לידי צד שלישי, לרבות בדרך של מיזוג, ובלבד שהצד מקבל המידע יקבל על עצמו לעמוד בהתחייבויות לפי מדיניות פרטיות זו;
  • במקרה שבו תבקש מאתנו להעביר את הפרטים שלך לגורם שלישי כלשהו.

בנוסף, החברה עשויה במסגרת פעילותה השוטפת להיעזר ו/או לעשות שימוש במערכות וספקים חיצוניים המספקים לה שירותים בקשר עם המערכת: פיתוח, גבייה, ניהול, ניתוח סטטיסטי, שיפור של ביצועי המערכת וכיוצ"ב. בכל מקרה שכזה, אנו מקפידים על שימוש בפסקים ומערכות שרמת האבטחה ושמירת הפרטיות בהן הינה גבוהה, וכן מוודאים כי יועבר לאותו ספק חיצוני אך ורק המידע הדרוש לו לצורך ביצוע הפעולות המבוקשות, בכפוף להתחייבותו לשמירה על סודיות המידע כנדרש.

עיון במידע, תיקון ומחיקה

ככלל המידע המאוחסן על ידי המשתמש במערכת יישמר לתקופה בלתי מוגבלת בהתאם לדרישות הדין והגדרות בעל החשבון. עם תום מתן השירותים וההתקשרות בין בעל החשבון ובין החברה, ובכפוף להוראות הדין ותקנון השימוש, אנו נמחק את המידע השמור במערכת.

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע השמור במאגר מידע ומתייחס אליו. זכות זו כמובן עומדת גם לך. אם תעיין במידע השמור אצלנו אודותיך ותמצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. בנוסף, וככל שהמידע מתייחס אך ורק לשירותי דיוור ישיר אליך (כהגדרתם בחוק), אתה רשאי לדרוש מאתנו כי נמחק את פרטי הקשר שלך ממאגר המידע שלנו. במקרה זה אנו נמחק את פרטי המידע המשמשים לצורך שליחת הצעות מסחריות אליך, אולם ייתכן ופרטי מידע אחרים אודותיך יוסיפו להישמר במערכת ובמאגר המידע בהתאם להוראות הדין.

עם זאת, חשוב לשים לב ולהבחין, שהחברה אינה הבעלים של המידע האישי והמידע העסקי המנוהלים תחת כל בעל חשבון, והבעלים של מידע זה הינו בעל החשבון. כחלק מכך, הוא האחראי הישיר לטיפול בכל פנייה הנוגעת לתוכן המידע, לרבות פניות לעיון ותיקון של המידע, ועל כן החברה מפצירה בך לפנות בכל בקשה הנוגעת למידע האמור לבעל החשבון הרלוונטי.

עדכון ושינוי של מדיניות הפרטיות
זמן אמת תהיה רשאית לשנות ולעדכן מעת לעת את מדיניות הפרטיות ואתה מוזמן להתעדכן מעת לעת בשינויים אלו בעמוד מדיניות הפרטיות באתר.

מדיניות הפרטיות אנו, חברת מגדלור מערכות זמן אמת בע"מ המפעילה את אתר ומערכת זמן אמת (להלן: "החברה", "זמן אמת" ו/או "המערכת")  מכבדים את פרטיותך,ומתחייבים כלפיך לקיים את המדיניות המפורטת להלן (להלן: "מדיניות הפרטיות"). מטרת המדיניות היא להסביר כיצד פועלת המערכת בכל הקשור לפרטיות המשתמשים בה, וכיצד משתמשת המערכת במידע, הנמסר לה על-ידיך או הנאסף על-ידה בעת השימוש בה. […]

דילוג לתוכן